Ga naar de inhoud.

Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht nu TTIP vrij

Het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft donderdagavond 11 februari 2016 een motie aangenomen waarin stelling wordt genomen tegen het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP.

Een motie die was ingediend door de gezamenlijke fractie van De Groenen (Ronald Schönberger) en de Piratenpartij (Matthijs Pontier) kreeg steun van de fracties van PvdA, Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en Natuurterreinen. Dat was voldoende voor een ruime meerderheid.

De voorstemmers vrezen voor de gevolgen van het handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. De ondertekening van het verdrag zou onder meer kunnen betekenen dat de waterschappen gedwongen worden tot een privatisering.

Eerste waterschap

Over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) wordt op dit moment nog druk onderhandeld. Het verdrag moet belemmeringen voor producenten wegnemen. Tegenstanders vrezen dat daarmee echter ook de kwaliteit en veiligheid van producten in het gedrang komen.

Amstel, Gooi en Vecht is het eerste waterschap dat zich tot TTIP-vrij waterschap uitroept. Vorig jaar keerde ook de gemeenteraad van Amsterdam zich tegen het handelsverdrag.

De Groenen doet mee met de verkiezing in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.


Dit doen we met de slogan; 'Sterke Dijken, Schoon Water & de Biodiversiteit Verbreden'.

Onze lijsttrekker is Ronald Schönberger, bekend als raadslid voor De Groenen de afgelopen vier jaar in stadsdeel Amsterdam-West en daarvoor als raadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen in Amsterdam-Westerpark.

De Groenen gaat zich wanneer we verkozen worden de komende jaren inzetten voor:

1. De biodiversiteit verbreden, dat willen we doen door meer vistrappen te installeren en het uitzetten van otters en Europese nertsen, de natuurlijke vijanden van de muskusratten, die behoren tot de familie van de woelmuizen. Zij zorgen dat de natuur de dijken sterk houdt!

2. Sterke dijken, (zie boven), het noodzakelijk onderhoud verrichten tot de vereiste deltahoogte.

3. Schoon water: bedrijven die veel water vervuilen en zich niet willen of kunnen aanpassen moeten worden gesloten.

We willen dat het schoon is op het water door te zorgen dat de recreatievaart de omschakeling maakt van fossiele brandstof naar het stekkeren met hernieuwbare energie.

De Groenen heeft samenwerking gezocht met de Piratenpartij voor deze verkiezingen.

Inhoudelijk hebben we veel gemeen met elkaar, daarbij steunen we beiden de Europese Groene Partij (EGP) en het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI).

We hebben daarom wederzijds kandidaten uitgewisseld op onze kandidatenlijsten.

Gezamenlijk hebben we een manifest geschreven.

We beloven ons in te zetten voor:

Lokale, groene energie:

Fossiele brandstoffen geven broeikasgassen en zijn in handen van grote energiebedrijven en buitenlandse mogendheden. Lokaal opgewekte hernieuwbare energie is efficiënter dan centraal opgewekte energie – omdat deze minder afstand hoeft af te leggen – en vergroot de vrijheid en onafhankelijkheid van lokale gemeenschappen.

Een pilot met een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen(OBI):

In de moderne, snel veranderende economie zijn steeds meer mensen, tijdelijk, werkloos. Zij krijgen nu te maken met een bureaucratisch en privacy-beperkend toeslagensysteem. Om dit verouderde systeem te vereenvoudigen, mensen bestaanszekerheid te geven en vernieuwende ondernemingen de kans te geven banen te scheppen staan we voor een pilot met een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI).

Een betrokken politiek voor betrokken burgers:

In een moderne democratie zouden mensen meer invloed moeten hebben op de beslissingen die hen raken en zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van de creativiteit en wijsheid van de massa. Daarom zetten we ons in voor fysieke en online platforms waar bewoners mee kunnen praten en beslissen over belangrijke zaken.

Door de hele wereld  verenigen mensen zich om globale problemen lokaal aan te pakken. Wij omarmen deze gloKale beweging.

Stem op achttien maart op De Groenen en de Piratenpartij, voor een activistische politiek voor een gloKale toekomst!

Ronald Schönberger

Lijsttrekker De Groenen

Waterschapsverkiezing

Amstel, Gooi en Vecht 

Charif Mews

Lijsttrekker Piratenpartij

Provinciale Statenverkiezing

Noord-Holland

Een stem op De Groenen betekent stemmen voor:

1. Onvoorwaardelijk basisinkomen

Dit staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van andere deelnemende partijen. Het basisinkomen geeft zekerheid dat we in onze basisbehoeften kunnen voorzien en schept daarmee de vrijheid om belangeloos een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

2. Gezonde leefomgeving

Door zuinig te zijn op onze aarde en verantwoordelijk om te gaan met beschikbare bronnen houden we klimaatverandering in de hand en zorgen we voor goede luchtkwaliteit, schoon water en gezonde voeding.

3. Solide financiëring in de eurozone

Een evenwichtige financiële huishouding is de basis voor een veerkrachtige gemeenschappelijke economie.

4. Vergaande samenwerking tussen de lidstaten

Door te investeren in Europese infrastructuur kunnen we Europa concurrerender en welvarender maken. Met gezamenlijke Europese ontwikkelingssamenwerking helpen we ontwikkelingslanden en vangen we vluchtelingen gezamenlijk op.

5. EU normen handhaven in de relatie met de Verenigde Staten

In de onderhandelingen voor een nieuwe handelsrelatie met de VS moet de EU vasthouden aan de eigen normen voor voedselveiligheid. Bij samenwerking tussen Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten moet de EU de eigen privacy-normen niet loslaten.

6. De relatie tussen Rusland en de EU handhaven

Om stabiliteit en vrede te handhaven in Europa willen wij de relatie met Rusland goed houden.


Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?

De Groenen zijn lid en mede-oprichter van de European Green Party (EGP) . De EGP is een transnationale politieke partij van de groene partijen uit de Europese landen. De Europese Groene Partij is vertegenwoordigd in een eigen fractie in het Europees Parlement.

Meer over de EGP »


Basisinkomen:

Brandstof van de economie

Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van "goedkoop geld" is al bijna 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in stand.

Meer over dit onderwerp »


Europese Unie:

politieke integratie

Global Governance

De Groene partijen in de EU willen een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van global governance. De EU doet dat al op het gebied van internationale handel. De Groenen wil deze exclusieve competentie van de EU uitbreiden met het beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voegen in een gemeenschappelijk EU budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.

Beleid van de Europese Unie

De Groenen willen dat Nederland zich in de Europese Unie inzet voor een beleid dat meer gericht is op duurzaamheid en het goedkoper maken van arbeid dan op economische groei. Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij naar ecologische belastinghervormingen die leiden tot een zorgvuldiger omgaan met energie en grondstoffen en tot verlaging van de belasting op arbeid.

Wapenbeheersing

Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij naar internationale afspraken over wapenhandel, inclusief vermindering van de verspreiding van kleine wapens en beëindiging van de verspreiding van antipersoonsmijnen.

Meer over dit onderwerp »


Consumptiebeperking:

aanpassen aan de draagkracht van de aarde

Consumptiegroei

De bevolking van wat vroeger ontwikkelingslanden waren is vlees gaan eten, auto gaan rijden en verbruikt een veelvoud van de energie die het een generatie geleden gebruikte. Vermenigvuldigd met een relatief bescheiden bevolkingsgroei zet dit het milieu, het klimaat, het dierenwelzijn en de biodiversiteit onder druk. De rijke westerselanden moeten het goede voorbeeld geven hoe met aanpassing van onze productiemethoden en consumptiegedrag een ecologisch duurzame consumptiemaatschappij gerealiseerd kan worden.

Milieugebruiksruimte

De Groenen vindt dat de milieugebruiksruimte die voor mensen beschikbaar is evenwichtig moet worden verdeeld zodat voor iedereen op aarde een menswaardige ontwikkeling mogelijk is. De mensen in de rijke landen nemen ecologisch veel te veel ruimte in beslag. We zullen minder moeten consumeren om anderen ruimte voor een goed leven te gunnen.

Meer over dit onderwerp »


Internationaal beleid:

Een vredige en democratische wereld

Vrede afdwingen

Voor wereldvrede is meer nodig dan goede wil. Soms is militaire druk van buitenaf noodzakelijk om een zich voortslepend intern conflict in een land op te lossen. Militair ingrijpen mag echter uitsluitend plaats vinden met een mandaat van de Veiligheidsraad. Mede om die reden keurt De Groenen zowel de aanval op Afghanistan als op Irak af.

Israël en Palestina

De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één staat Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning van Palestina als staat, omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse Autoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredesoverleg met Israel evenwichtiger maakt.

Biotechnologie: de EU gentechvrij

De EU een gentechvrije zone

De Groenen streeft er samen met de EGP naar om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) buiten de Europese Unie te houden: dus geen Monsanto mais op Europese landbouwgrond.

Verbod loslaten nieuwe organismen

Wij willen verbieden om ggo’s vrij te laten in de natuur.

Handhaving verbod op onderzoek wapens voor biologische oorlogvoering

De Groenen pleit voor een protocol om de naleving van het verbod op de ontwikkeling van biologische wapens te laten controleren op de zelfde voet als dat nu bij de chemische industrie met betrekking tot de ontwikkeling van chemische wapens gebeurt.

Verbod op het klonen van mensen

Er moet een verbod komen op pogingen om mensen te klonen.

Geen genetische manipulatie van dieren en planten

Medicinale toepassingen dienen gezocht te worden in de manipulatie van schimmels en gisten.

Meer over dit onderwerp »


Ons uitgebreide partijprogramma »