Kandidatenlijst Europarlement:

(Klik op de foto's voor informatie over de kandidaten)

Jolanda Verburg

1. Jolanda Verburg
    (Beusichem)

2. Mirjam van Rijn
    (Amsterdam)

3. Judith Hendrickx
    (Den Bosch)

4. Khaled Sakhel
    (Amsterdam)

5. Otto ter Haar
    (Utrecht)

6. Gerben Uunk
    (Ennis)


Donderdag 22 mei kunt u gaan stemmen voor het Europees Parlement. Nederland heeft 26 van de 751 zetels. U kunt met úw stem op 22 mei bepalen hoeveel van die zetels groen zullen worden.

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de Europese kiezers. Het is een van de belangrijkste wetgevende EU-instellingen, samen met de Raad van de Europese Unie (kortweg "de Raad").

Meer over de Europese Verkiezingen...


Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

  • Het bespreekt Europese wetten en moet deze goedkeuren, samen met de Raad.
  • Het waakt over de andere EU-instellingen, met name de Commissie, om te garanderen dat deze democratisch te werk gaan.
  • Het behandelt de EU-begroting en moet deze goedkeuren, samen met de Raad.

Op vele gebieden, zoals consumentenbescherming en milieu, werkt het Parlement samen met de Raad (die de nationale regeringen vertegenwoordigt) aan de inhoud van EU-wetten. Daarna moeten ze de voorstellen ook samen goedkeuren.

Door het Verdrag van Lissabon geldt deze gewone wetgevingsprocedure nu voor meer onderwerpen, zodat het Parlement meer inspraak heeft gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, energie, immigratie en begroting.

Bovendien is de instemming van het Parlement nodig voor belangrijke kwesties, zoals de toetreding van nieuwe landen.

Meer over het Europees Parlement...


Kieswijzer...Heeft u misschien vragen of suggesties?De Groenen zijn lid en mede-oprichter van de European Green Party (EGP) . Het is een transnationale politieke partij van de groene partijen uit de Europese landen.

Europese Unie:

politieke integratie

Global Governance

De Groene partijen in de EU willen een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van global governance. De EU doet dat al op het gebied van internationale handel. De Groenen wil deze exclusieve competentie van de EU uitbreiden met het beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voegen in een gemeenschappelijk EU budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.

Beleid van de Europese Unie

De Groenen wil dat Nederland zich in de Europese Unie inzet voor een beleid dat meer gericht is op duurzaamheid en het goedkoper maken van arbeid dan op economische groei. Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij naar ecologische belastinghervormingen die leiden tot een zorgvuldiger omgaan met energie en grondstoffen en tot verlaging van de belasting op arbeid.

Wapenbeheersing

Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij naar internationale afspraken over wapenhandel, inclusief vermindering van de verspreiding van kleine wapens en beëindiging van de verspreiding van antipersoonsmijnen.

Meer over dit onderwerp...


Basisinkomen:

Brandstof van de economie

De Groenen pleit voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van "goedkoop geld" is al bijna 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in stand. De Groenen pleit voor een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland wonen vanaf 27 jaar. Dit basisinkomen is even hoog als de huidige bijstand voor een alleenstaande.

Meer over dit onderwerp...


Consumptiebeperking:

aanpassen aan de draagkracht van de aarde

Consumptiegroei

De bevolking van wat vroeger ontwikkelingslanden waren is vlees gaan eten, auto gaan rijden en verbruikt een veelvoud van de energie die het een generatie geleden gebruikte. Vermenigvuldigd met een relatief bescheiden bevolkingsgroei zet dit het milieu, het klimaat, het dierenwelzijn en de biodiversiteit onder druk. De rijke westerselanden moeten het goede voorbeeld geven hoe met aanpassing van onze productiemethoden en consumptiegedrag een ecologisch duurzame consumptiemaatschappij gerealiseerd kan worden.

Milieugebruiksruimte

De Groenen vindt dat de milieugebruiksruimte die voor mensen beschikbaar is evenwichtig moet worden verdeeld zodat voor iedereen op aarde een menswaardige ontwikkeling mogelijk is. De mensen in de rijke landen nemen ecologisch veel te veel ruimte in beslag. We zullen minder moeten consumeren om anderen ruimte voor een goed leven te gunnen.

Meer over dit onderwerp...


Internationaal beleid:

Een vredige en democratische wereld

Vrede afdwingen

Voor wereldvrede is meer nodig dan goede wil. Soms is militaire druk van buitenaf noodzakelijk om een zich voortslepend intern conflict in een land op te lossen. Militair ingrijpen mag echter uitsluitend plaats vinden met een mandaat van de Veiligheidsraad. Mede om die reden keurt De Groenen zowel de aanval op Afghanistan als op Irak af.

Israël en Palestina

De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één staat Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning van Palestina als staat, omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse Autoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredesoverleg met Israel evenwichtiger maakt.

Biotechnologie: de EU gentechvrij

De EU een gentechvrije zone

De Groenen streeft samen met de EGP er naar om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) buiten de Europese Unie te houden: dus geen Monsanto mais op Europese landbouwgrond.

Verbod loslaten nieuwe organismen

Wij willen verbieden om ggo’s vrij te laten in de natuur.

Handhaving verbod op onderzoek wapens voor biologische oorlogvoering

De Groenen pleit voor een protocol om de naleving van het verbod op de ontwikkeling van biologische wapens te laten controleren op de zelfde voet als dat nu bij de chemische industrie met betrekking tot de ontwikkeling van chemische wapens gebeurt.

Verbod op het klonen van mensen

Er moet een verbod komen op pogingen om mensen te klonen.

Geen genetische manipulatie van dieren en planten

Medicinale toepassingen dienen gezocht te worden in de manipulatie van schimmels en gisten.

Meer over dit onderwerp...


Ons uitgebreide verkiezingsprogramma...


"Onze" Ska Keller van de European Green Party in een "Pharrell Happy" videoclip!


Ska Keller: "The European Parliament voted last week on new rules for Frontex operations at sea. I was able to achieve important improvements, such as clear and binding rules for saving the lives of migrants and refugees in distress at sea. Me, José and the Green group still voted "abstain". Why? Because the protection of refugees at sea is an inviolable principle that the EU must uphold. The voted on regulation fails to do so, despite improvements. Frontex will still be able to repel refugee boats without properly assessing whether refugees on intercepted boats need protection in the EU.If you're interested to read more about the new rules on Frontex operations at sea check out this briefing on my website."