| Zoek | Contact
Nieuwsblog
Home Thema's Partij
HOME AREND vs ZEEVAT
Te gast bij Arend vs Zeevat
28 juli 2011

Beluister het gesprek met Erik Verbeek (België) van de No Cancer Foundation, Gerard Kucharek, ondernemer, maakt pallets van oude autobanden, Rob Brockhus van Sociale Databank Nederland (SDN) en Otto ter Haar (partijvoorzitter De Groenen). Gespreksleider is Arend Zeevat, redacteur-presentator van Radio Argusoog en bestuurslid van politieke partij Mens en Spirit.

Otto ter Haar heeft gesproken,
naar aanleiding van een verzoekschrift van Ad van Rooij bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU,
over de (on)toegankelijkheid voor de burger van de EU van het Gerecht van Eerste Aanleg,
de betekenis van het Handvest Grondrechten van de EU
en de goede kanten van het Verdrag van Lissabon (o.a. de mogelijkheid van een burgerinitiatief bij een miljoen handtekeningen).

Meer
foto: Julius Vischjager.   Beluister de uitzending.

Te gast bij RadioFM Amsterdam
6 mei 2011

De partijvoorzitter van De Groenen ( Otto ter Haar ) was vrijdag
6 mei te gast bij de talkshow van Julius Vischjager op de Amsterdamse zender RadioFM.
Otto heeft gesproken over het Europees Parlement, de bezetting van Palestina en klokkenluider Fred Spijkers.
Het niveau van het debat viel hem helaas tegen. Reden voor Otto om de uitzending voor het einde te verlaten.

De Dam ( Foto: De Groenen )
Stop afbraak sociale huisvesting
12 februari 2011

Stop de sloop van goede en betaalbare woningen.
Stop de uitverkoop van goede en betaalbare woningen.
Stop de huurverhogingen.
Stop de bezuinigingen op de huurtoeslag.
Stop het kraakverbod.

Wonen is een recht.
Wanneer gaat de politiek luisteren?
Of hebben ze het te druk met hun "sociale" media.

Organisator : SASH ( Stop Afbraak Sociale Huisvesting )

Windhandel in Noord,
illustreert waarom deelraden beter kunnen worden opgeheven ( een update )
31 januari 2011

Het is merkwaardig, die dadendrang van de Deelraad Noord.
Het blijft gewaagd om, als er nog net 45% van de mensen op je komt stemmen, tussen neus en lippen door te besluiten om een aantal, (veel) meer dan 180 m. hoge, windmolens in het stadsdeel te plaatsen.
Men beschikt nauwelijks over mandaat, maar een referendum ter verkrijging van voldoende draagvlak voor deze verstrekkende beslissing zit er niet in. Volgens portefeuillehouder Milieu, Kees Diepeveen (GL), moet “Amsterdam-Noord een voortrekkersrol op het gebied van Natuur en Milieu blijven vervullen”.
Dat klinkt goed, maar het probleem is dat juist op deze terreinen het bestuur en specifiek deze portefeuillehouder, genadeloos door de mand zijn gevallen.
Voorbeelden hiervan zijn niet moeilijk te vinden. Het geruisloos verdwijnen van de door de Raad vastgestelde en door de Provincie gesubsidieerde, Ecologische Hoofdstructuur Amsterdam Noord is de meest opvallende.
Sinds Diepeveen de hierin als ecologische kerngebieden onderscheiden kroonjuwelen, Noorder IJplas en W.H. Vliegenbos, voorgoed gelijkschakelde tot gemeentelijke groenvoorziening, kun je daar ook niet echt meer mee aankomen. Het schoonste water van de hele regio, met karakteristiek leefmilieu, is inmiddels in gebruik voor de stort van vervuilde grond, een nieuwe woonschepen haven zit nog in de pijplijn. Het Vliegenbos heeft hij door midden gedeeld. De ene helft wordt tennisstadion, in de andere helft worden, op initiatief van buurtbeheer IJplein/Vogelbuurt en de Stichting Vliegenbos, een park en een speelplaats gerealiseerd.
De vastlegging van 50 Jaar CO² in honderdduizenden bomen en struiken in Volewijckpark, Nieuwendam Noord, Banne Buiksloot en CAN gebied; is door het te versnipperen, met toevoeging van een toetje, weer ongedaan gemaakt.
Daar tussendoor versnippert de Welzijnssector, onder rugdekking van eeuwige bestuurspartij PvdA, in het kader van sociale veiligheid, alle landschappelijke beplantingen, of vervangt ze door CO² producerende gazons. Natuurbeleid verschilt wezenlijk van het aansturen van een met kettingzagen uitgeruste ploeg van de Sociale Werkvoorziening.
Nog niet zo lang geleden zat men zelfs midden in een asbestschandaal.
Nu wil men in Noord het equivalent van twintig procent van het huidige huishoudelijk gebruik van energie milieuvriendelijk gaan opwekken. Deze, bij wijze van milieubesparing, opgewekte energie wordt toegevoegd aan de op conventionele wijze opgewekte energie. Één en één bij elkaar opgeteld gaan we dus extra energie gebruiken. Zo blijft alles bij het oude, verwerft de lokale overheid geld voor windhandel en laat èn passant iedereen meebetalen aan de gevolgen van de consumptiedrift. Altruïstische motieven zijn dus twijfelachtig.
Niemand trapt daar toch nog in? Iets extra's doen voor een goed milieu? Zelfs op de lagere school begrijpt men, dat je voor een goed milieu, juist dingen moet laten.
Hier werkt het poldermodel. Rechts vindt dat je milieuvraagstukken op een liberale manier moet regelen. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Links verkoopt aflaten aan zondaars die, tegen beter weten in, bezweken zijn onder het overstelpende aanbod van de consumptiemaatschappij.
Niet voor niets blijft 55% van de kiezers thuis. Juist door de korte lijnen naar de burger loopt nergens de uitholling van de democratie zo in de gaten als in een stadsdeel.
De Pv/dA bestuurt niet maar oefent macht uit. Een meesterzet was het vervangen van Wijkraden door door niemand gekozen Buurtbeheren. De Wijkraden waren ingebed in Wijkcentra, daar kon iedereen zo naar binnenlopen. Dat waren echte korte lijnen voor de burger. Deze Wijkcentra wisten dan ook feilloos buurttalent aan te boren. Nodeloos te zeggen dat die uit concurrentieoverwegingen door het stadsdeelbestuur zijn opgeruimd. Inbreng vanuit de bevolking wordt slechts op prijs gesteld zolang het strookt met partijlobby's. Het stadsdeelbestuur behelpt zich, via de Welzijnssector, met het creëren van doelgroepen en daaruit voortvloeiend cliëntisme. Desnoods worden groepen burgers, ter ondersteuning van partijlobby's, tegen elkaar uitgespeeld.
Echt besturen is een beetje saai. Het zorgen voor continuïteit is passé. Veel dynamiek levert geld op.
Reguliere onderhoudsbudgetten worden voortdurend afgeroomd ten behoeve van beleid dat toch minstens vergezeld moet gaan van de aanduiding nieuw, nieuwer of vernieuwd. Voor zulk beleid is meestal ook nog extra subsidie beschikbaar. Dit heeft geleid tot een nieuw type speculant, de subsidiespeculant. Nut en noodzaak zijn secundair, iedere hype is bruikbaar.
De serie: Waterlandse Golfbaan, tennisstadion, crematorium, Noorderpark, Poort van Waterland en nu dus de windmolens; doet bovendien vermoeden dat de korte lijnen van een deelraad het meest interessant zijn voor een old boys circuit van ambtenaren, bestuurders en plaatselijke bedrijfsbonzen.

R.A. Repko
voormalig fractievoorzitter De Groenen, stadsdeel Amsterdam-Noord
en onze kandidaat op vijf voor de provinciale staten verkiezingen Noord-Holland 2011

Meer: Nieuwsblog 2010

Code van deze pagina is gewijzigd op:
Go back Scroll naar top