Nieuwsblog
Verkiezingen Gras Agenda Contact Zoeken
Home Thema's Partij
De Groenen: nieuwe bomenverordening in Amsterdam West beschermt bomen niet voldoende
30 maart 2012

De inspraak voor bomenverordening verdient geen schoonheidsprijs.
De Groenen is ontevreden over de gang van zaken betreffende de nieuwe (sterk uitgeklede, nog aan te nemen) bomenverordening 2012 voor stadsdeel West. Niet alleen over de bomenverordening zelf maakt de Groenen zich grote zorgen, ook het door het stadsdeel ingezette inspraaktraject, met als belangrijkste deelnemer bomenwerkgroep Westerpark, verdient geen schoonheidsprijs.

Als al 16 jaar een deskundige bomenwerkgroep zich vrijwillig en naar ieders tevredenheid, dat wil zeggen raad, burgers en bestuur, inzet voor het behoud van bomen in stadsdeel Westerpark en diezelfde werkgroep staat nu in het nieuwe, grotere stadsdeel West op zijn achterste benen omdat zij zich op een zijspoor gezet voelen, dan gaat er iets goed mis! Dit is in eerste instantie onheus naar de mensen die zich zolang hebben ingespannen en een excuus was op zijn plek. Die heeft de wethouder inmiddels ook gemaakt, maar dat maakt de bomenverordening die nu voor ligt er nog niet beter op.

Geen haast
In het politieke debat heeft de fractie De Groenen dan ook voor de lijn gekozen dat het van groot belang is om de tijd te nemen voor goede inspraak om tot een goede bomenverordening te kunnen komen. Er is geen haast want de huidige bomenverordening Westerpark biedt voldoende waarborgen voor het behoud en bescherming van het groen in West.
Bovendien zou het voor behandeling van de bomenverordening logisch zijn om daarbij het “Groen Structuurplan” te betrekken en die is nog in de maak. Daar waren gelukkig de meeste partijen in de raad het wel over eens. Daarom is in de raadsvergadering van begin maart besloten om het besluit over de bomenverordening voorlopig uit te stellen, zodat het samen met het nieuwe Groen structuurplan behandeld kan worden.

Belangrijke kritiek
Gelet op de kwaliteit van voorliggende bomenverordening 2012, zou De Groenen het liefste willen dat de oude bomenverordening van Westerpark integraal over genomen wordt. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan zal de fractie van De Groenen de volgende punten in het debat aandragen:

1) Kapvergunning voor bomen met een omtrek vanaf 31 cm handhaven. In het voorstel van stadsdeel West wil men deze maat verruimen naar 63 cm, zodat minder kapvergunningen hoeven te worden aangevraagd en dit zou een manier zijn om te bezuinigen. Voor de Groenen staat het beschermen en behoud van bomen voorop en de fractie vindt deregulering van ondergeschikt belang. Bovendien behelst dit geen werkelijke bezuiniging, maar levert het slechts een vermindering van de werkdruk voor het ambtelijke apparaat op.

2) Kapvergunningen gelden voor alle boomsoorten, de huidige verordening schept verwarring over de positie van populieren en wilgen.

3) De eigen bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zou in de verordening duidelijker moeten worden omschreven zodat in specifieke gevallen het Dagelijks Bestuur zelf kan beslissen om bomen te behouden, bijvoorbeeld door te kiezen voor verplanten van bomen.

4) Ook het snoeien van bomen, als dat meer dan 20 procent betreft, moet vergunningsplichtig worden gemaakt – denk aan kandelaberen en knotten.

5) Een extra weigeringsgrond voor een kapvergunning zou moeten worden toegevoegd, namelijk wanneer het behalen van de EU-richtlijn voor luchtkwaliteit in het gedrang komt in 2015.

6) In de verordening ontbreekt tekst over een strafbepaling voor oneigenlijke, illegale kap. Dit stond wel genoemd in de bomenverordening van stadsdeel Westerpark.

Over verschillende punten zal De Groenen een amendement indienen. De fractie heeft nog stille hoop dat er toch een goede bomenverordening zal komen, dat de rood-groene coalitie tot inkeer komt en zal besluiten dat het van het grootste belang is om het groen in West zoveel mogelijk te beschermen. We zullen zien of men zo wijs zal zijn!

Ronald Schönberger,
fractievoorzitter voor De Groenen in de stadsdeelraad van Amsterdam-West

Meer: Nieuwsblog 2011

Code van deze pagina is gewijzigd op:
Go back Scroll naar top