Ga naar de inhoud.

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Eens in de 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Dan worden de nieuwe leden van het algemeen bestuur voor 4 jaar gekozen. Door te kiezen hebt u invloed op hoe het waterschap met het water in uw buurt omgaat. De bestuursleden maken na de verkiezingen afspraken met elkaar over wat ze de komende 4 jaar willen bereiken.

De Groenen en de Piratenpartij hebben besloten de handen ineen te slaan en een gezamenlijke lijst te vormen.

Wij staan gezamenlijk voor een groen waterschap, dat biodiversiteit bevordert, het belang van digitale beveiliging begrijpt, duurzaamheid voorop stelt, en bewoners centraal stelt in alles wat we doen. Door de gebrekkige democratische opzet van het waterschap, met geborgde zetels voor lobbyclubs, hebben zij nu ‘dubbele’ zetels, en worden normale bewoners achtergesteld. Wij kiezen voor een duurzame toekomst, op zo’n manier dat bedrijven eerlijk voor hun vervuiling gaan betalen, en bewoners worden ontzien.

De kandidaten van De Groenen - Piraten zijn:

 1. André Linnenbank - Zaandam
 2. Mark van Treuren - Schagen
 3. Saira Sadloe - Purmerend
 4. Nico Teders - Purmerend
 5. Ramon Peerdeman - Enkhuizen
 6. Angeline Pot - Den Helder
 7. Thijs Ligthart - Alkmaar
 8. Bob Sikkema - Enkhuizen

Verkiezingsprogramma De Groenen - Piraten:

Waterbeheer

 • Bodemdaling tegengaan om verzakkingen van woningen te voorkomen.

 • Veenbodem vernatten om te voorkomen dat broeikasgassen uit de de bodem loskomen en opwarming van de aarde verergeren.
  Zie: https://www.klimaatbuffers.nl/nieuws/100/coalitie-natuurlijke-klimaatbuffers-presenteert-visie-klimaatbestendige-veengebieden

 • Inzetten op water vasthouden / bufferen i.p.v tunnelvisie op afvoeren.

 • Vergunningsplicht en stevige belasting voor grondwateronttrekkingen.

 • Natuurlijk waterpeil aanhouden en gebruik daarop aanpassen, in plaats van andersom. Dit betekent dat we op veel plekken het waterpeil zullen verhogen om natuur en biodiversiteit te bevorderen, en we samen met boeren een transitie maken naar natte teelt.

 • Rainproof maatregelen intensiveren en uitbreiden, om hoosbuien beter op te vangen, en meteen comfortabelere woningen en een groene, gezonde leefomgeving te creëren.

 • Vergroenen daken en tuinen stimuleren, in samenwerking met partners.

Natuur en biodiversiteit

 • Als waterschap kunnen we een positief verschil maken het gebied van biodiversiteit. We juichen samenwerking op dit gebied erg toe; met overheden, bedrijven en stichtingen, tot kennisuitwisseling met grassroots-organisaties en bewoners.

 • Wij laten muskusratten zoveel mogelijk met rust. Wanneer het strikt noodzakelijk is om ze te vangen om dijken te beschermen, vinden wij het zonde om ze te vernietigen. Wij vangen ze dan liever op zo’n manier dat ze nog geconsumeerd kunnen worden, als waterkonijn.

 • Hoger waterpeil om voedingsrijke omgeving voor weidevogels te creëren en zo biodiversiteit te stimuleren.

 • Natuurinclusief boeren stimuleren. De manier van boeren aanpassen aan wat het land aankan.

 • Meer bloemrijke oevers voor een rijker dierenleven.

Waterkwaliteit

 • Waterkwaliteit bij de wortel aanpakken, in eerste plaats dus door vervuilers aan te pakken.

 • Vervuilers steviger belasten (ook om te stimuleren dat vervuilers zelf hun productieproces schoner maken en zuiveren bij de bron door de vervuiler zelf te stimuleren).

 • Lobby om vergunningen voor lozingen in te trekken.

 • Lobby om uitrijden van mest te beperken en schadelijke gifstoffen zoals glyfosaat te verbieden.

 • Microplastics en PFAS (RWZI en afvangen).

 • Medicijnresten (RWZI)

 • Lobby naar landelijke politiek om handel en productie van drugs wettelijk te reguleren, zodat drugsafval niet langer in de natuur geloosd wordt maar netjes verwerkt kan worden, net als in de farmaceutische industrie, zodat het niet in ons grondwater en oppervlaktewater terecht komt.

 • Dit alles voldoende doen om Kader Richtlijn Water (KRW)-normen te halen, en ook waterkwaliteit in kleine wateren te verbeteren (80% onvoldoende).

Energietransitie

De energietransitie vormt een grote uitdaging. Zeker omdat andere manieren om de energietransitie vorm te geven ook tegen limieten oplopen (Bijvoorbeeld windmolens in de buurt van woningen. Dit gaat ten koste van de gezondheid van omwonenden. Of in natuurgebieden, wat ten koste gaat van biodiversiteit. Hierdoor vermindert ook het draagvlak voor de energietransitie). Warmte uit water kan voor de helft van onze totale energiebehoefte voorzien. Deze mogelijkheid wordt nu slechts minimaal benut. Daarom zetten we ons in voor zoveel mogelijk projecten om te pionieren met Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Zo kunnen we zorgen dat het waterschap meer energie produceert dan het verbruikt.

Circulair werken

 • Grondstoffen winnen uit restproducten, zoals fosfaat en struviet uit rioolslib

 • Gebruik van Groengas stimuleren

Internationale lobby

 • De CETA en TTIP verdragen bedreigen publieke diensten, zoals waterzuivering. Ze vergroten het risico dat deze publieke diensten geprivatiseerd worden. Eerdere privatiseringen laten zien dat hiermee vaak de kwaliteit verslechtert, terwijl de kosten stijgen. Wij zijn tegen CETA en TTIP in de huidige vorm en steunen de internationale lobby om deze elementen uit CETA, TTIP en mogelijke andere toekomstige 'vrijhandelsverdragen' te houden. Wij zetten in op duurzame, eerlijke en milieuvriendelijke handelsverdragen, waarin goede arbeidsrechten en de volksgezondheid geborgd zijn.

Belastingstelsel

Wij willen een meer evenwichtig belastingstelsel, waarin de vervuiler en de profijthebber een eerlijke bijdrage leveren.

 • Inwoners worden nu maximaal belast, terwijl vervuilende bedrijven worden ontzien. Wij willen belasting voor inwoners verlagen en voor vervuilende bedrijven verhogen.

 • Eenspersoonshuishoudens betalen nu onevenredig veel. Die willen we meer ontzien.

 • Wij willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens en daarnaast 10.000 euro spaargeld toestaan.

Digitalisering

Cyberaanvallen tasten het zenuwstelsel van de maatschappij aan. De dreiging neemt toe, zowel via statelijke actoren als cybercriminelen. Ook de inzet van ransomware door criminelen kan maatschappij-ontwrichtende gevolgen hebben. Het is ontoelaatbaar dat cybercriminelen of statelijke actoren kunnen (dreigen) onze woningen te laten overstromen en ons water te vergiftigen. Ook is het ontoelaatbaar dat het waterschap onnodig veel geld uitgeeft aan softwarepaketten.

Governance

De afgelopen jaren is gebleken dat Waternet te ver heeft afgestaan van de volksvertegenwoordiging. We willen meer grip op de organisatie krijgen door meer transparantie, meer democratische controle en een stevige aansturende rol. We willen zo snel mogelijk toewerken naar een situatie waarin alle beleidsmedewerkers bij het Waterschap in vaste dienst zijn. Zo krijgen we volledige zeggenschap krijgen over onze uitvoeringsorganisatie en ons personeelsbeleid. Ook binnen onze uitvoeringsorganisatie Waternet willen we zoveel mogelijk mensen in vaste dienst, zodat we kennis binnen de organisatie behouden.

Transparantie

Waternet moet veel transparanter gaan werken, en ons zo vroeg mogelijk in het proces betrekken. Niet alleen vanuit het Algemeen Bestuur, maar ook vanuit bewoners zelf.
Wij willen dat alle digitaal opgeslagen informatie voor iedereen zichtbaar is middels een systeem dat persoonlijke informatie anonimiseert en waar nodig pseudonimiseert (geen namen, wel functietitels). Voor volksvertegenwoordigers zijn de originele documenten opvraagbaar.
Al onze activiteiten in openbare projectplanning.

Democratie en participatie

Ongekozen 'geborgde' zetels in waterschappen, zijn niet meer van deze tijd. Dit is ondemocratisch. Hiermee krijgt de agro-industrie onevenredig veel zeggenschap. Dit leidt ertoe dat zij constant ontzien worden en bewoners onevenredig veel waterschapsbelasting betalen.

 • Wij voeren een lobby om de geborgde zetels af te schaffen, zodat het volledige waterschapsbestuur democratisch verkozen wordt.

 • We voeren een lobby voor een dualistisch stelsel, zodat bestuurders op een gezonde afstand van de volksvertegenwoordiging komen te staan, en zodat de volksvertegenwoordiging haar controlerende rol optimaal kan vervullen.

 • We willen veel meer mogelijkheden creëren voor participatie dan nu het geval is, bijvoorbeeld via digitale ideeënplatforms en burgerpanels. In onze utopische wereld komen alle initiatieven van burgers en participeren wij in hun ideeën.

 • Digitaal ideeënplatform om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor inwoners om plannen op onze agenda te zetten.

 • Participatief begroten: budget vrijmaken voor bewonersplannen (die binnen onze taakstelling vallen) en inwoners zelf laten stemmen welke plannen zij gerealiseerd willen zien

 • Prijsvraag / wedstrijd organiseren voor inwoners om met 'het beste plan van Amstel Gooi en Vecht' te komen.

 • Citizen Science projecten stimuleren, om inwoners te betrekken bij de taken van het Waterschap.

 • Inwoners actief vragen om met hun ideeen onze projecten in de openbare projectplanning een stukje beter te maken.

 • Burgerberaden over hete hangijzers.

 • Overheid als goede werkgever.

 • Autonomie binnen heldere doelstelling.

 • Gezonde werkomgeving.TERUG